Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Warunki przetwarzania danych osobowych

Zbierane przez nas dane osobowe, tj. imię oraz nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizowania kontaktu w sprawie oferty usług i produktów (np. umówienia wizyty przedstawiciela lub przyjęcia zgłoszenia alarmowego), a także, w przypadku szkoleń i kursów, do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego.
 1. Unitrez Ochrona OP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Górna 5, 45-403 Opole, NIP: 754-269-66-45, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem na adresu: biuro@unitrez.pl.
 3. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zak.edu.pl.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. przesłania wyników wykonanego testu kompetencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kursy i szkolenia Unitrez!

Dla kogo kurs pracownika ochrony fizycznej:

Charakter pracy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej obejmuje różne obszary, takie jak:

 • Ochrona fizyczna: Pracownik ochrony może wykonywać czynności bezpośredniej ochrony fizycznej, zarówno w trybie stałym, jak i doraźnym. Może to obejmować dozór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w systemach alarmowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 • Ochrona osób: Kwalifikowany pracownik ochrony może być odpowiedzialny za ochronę osób, wykonując zadania związane z bezpośrednią ochroną osób, nadzorowaniem pracowników ochrony oraz działaniami z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

 • Nadzór i kontrola: Kwalifikowany pracownik ochrony może nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Może również być odpowiedzialny za opracowanie planów ochrony i organizację oraz kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

 • Uprawnienia: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma szereg uprawnień, które umożliwiają mu skuteczną ochronę osób i mienia. Może ustalać uprawnienia do przebywania na obszarach chronionych, legitymować osoby, wezwać do opuszczenia obszaru chronionego, a w przypadku zagrożenia bezpośredniego życia lub zdrowia lub mienia, może użyć środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Dowiedz się więcej o usługach i kursach
Unitrez - Agencja Ochrony

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.